LNS:n säännöt 2.1.2017

1. Seuran nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lahden Navigaatioseura ry, josta voidaan käyttää epävirallista kirjainyhdistelmää LNS, ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2. Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää merenkulun harrastusta sekä kehittää ja ylläpitää jäsentensä merenkulkutietoja ja -taitoja. Seura kuuluu jäsenenä Suomen Navigaatioliittoon, jolle seura tilittää edelleen valtakunnallisen liiton määräämän jäsenmaksun.

Varoja toimintaansa seura hankkii kantamalla jäseniltään maksuja, myymällä seuratuotteita, toimeenpanemalla arpajaisia ja kilpailuja, harrastamalla julkaisutoimintaa sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä.

3. Seuran toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää yleisiä merenkulkuopin kursseja ja muuta vesiliikenneopetusta, antaa jäsenilleen tietopuolista ja käytännön jatkokoulutusta sekä harjoittaa yleistä valistustoimintaa.

Virallisia tunnuksia ovat seuran lippu, veneviiri, kommodorin ja varakommodorin viiri, standaari, lakkikokardit sekä pukumerkki. Virallisten tunnusten käytöstä päättää hallitus.

Jäsen on oikeutettu kantamaan seuran virallisia tunnuksia ja niiden luovuttaminen seuraan kuulumattomalle henkilölle on kielletty.

Hallitus voi huomioida erityisen ansioituneen henkilön ansiomerkillä.

4. Jäseneksi hyväksyminen
Jäseneksi seuran hallitus hyväksyy henkilön, joka on suorittanut Suomen Navigaatioliiton hyväksymän laivurin tutkinnon. Kuitenkin voi hallitus hyväksyä jäseneksi henkilön, joka on oppilaana käynnissä olevalla merenkulkukurssilla. Ellei tällainen henkilö vuoden kuluessa ole suorittanut merenkulkututkintoa, erottaa hallitus hänet jäsenyydestä. Merikapteenin pätevyys, perämiehen tutkinto ja merisotakoulun upseerin tutkinto vastaavat Navigaatioliiton tähtitieteellisen merenkulkuopin tietomääriä.

Kannattajajäsen voi olla yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Kunniajäseneksi, kommodorin ollessa kyseessä kunniakommodoriksi, voi hallitus kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa. Kunniajäsenelle luovutetaan kunniajäsenen viiri.

Vuosikokous päättää jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Seuran jäsenillä on oikeus katsastuttaa aluksensa vuosittain. Vain katsastetussa aluksessa, joka on merkitty seuran alusrekisteriin, on oikeus käyttää seuran lippua. Seuran jäsen on sitoutunut luovuttamaan omistamansa seuran lipun takaisin seuralle veloituksetta, jos jäsen on rikkonut seuran sääntöjä ja hallitus vaatii häneltä lippua takaisin.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle.

5. Jäsenen erottaminen
Jäsenen laiminlyödessä jäsenmaksunsa maksamisen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos maksua ei ole maksettu 2 kuukauden kuluessa maksumuistutuksesta. 

Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä erottaa määräajaksi tai ainiaaksi jäsenen, joka on rikkonut seuran sääntöjä tai hyvää tapaa vastaan. Erotetulla jäsenellä on oikeus 30 päivän kuluessa siitä, jolloin hän sai tiedon päätöksestä, kirjallisesti saattaa asia seuran kokouksen ratkaistavaksi. Päätöksen tekemiseen vaaditaan ¾ enemmistö kokouksessa annetuista äänistä.

6. Seuran hallitus
Seuran toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu seuran kommodori puheenjohtajana, seuran varakommodori varapuheenjohtajana ja 4 jäsentä. Kommodorit valitaan kukin erikseen 2 vuoden toimikaudeksi siten, että toinen on erovuorossa vuosittain. Muut jäsenet valitaan 2 vuoden toimikaudeksi siten, että 2 heistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäiset erovuorot määrätään arvalla. Hallitus nimittää sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat seuran toimihenkilöt ja toimielimet.

7. Hallituksen kokoukset ja seuran nimen kirjoittaminen
Hallituksen kutsuu koolle kommodori tai hänen estyneenä ollessaan varakommodori. Hallitus on päätösvaltainen, kun jompikumpi edellä mainituista sekä 2 jäsentä on saapuvilla.

Hallitus voi tehdä päätöksiä myös tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana.

Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8. Tilikausi
Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajan tarkastettavaksi viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on esitettävä lausuntonsa viimeistään 5 päivää ennen vuosikokousta.

9. Seuran kokoukset
Seuran vuosikokous on huhtikuussa. Seuran ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä yhteisesti kirjallisesti ja määrättyä asiaa varten pyytää, jolloin hallitus on velvollinen lähettämään kokouskutsun 30 päivän kuluessa pyynnön saatuaan. Seuran yleiset kokoukset kutsuu hallitus koolle viimeistään 7 päivää ennen kokousta kirjeellä tai tiedossa olevalla sähköpostiosoitteella.

Seuran kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä reaaliaikaisesti tietoverkossa, puhelimitse taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana.

Etäosallistumisesta on mainittava kokouskutsussa.

10. Vuosikokous
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen asialista
 5. Esitetään toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisestä
 9. Päätetään jäsen- ym. maksujen suuruudesta
 10. Päätetään talousarvion hyväksymisestä
 11. Valitaan seuralle kommodori tai varakommodori
 12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 13. Valitaan jäsenet toimikuntiin
 14. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 15. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista
 16. Käsitellään ilmoitusasiat ja muut mahdolliset asiat
 17. Kokouksen päättäminen

11. Seuran kokoukselle esitettävät asiat
Saadakseen asian seuran yleisessä kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi jäsenen on esitettävä se kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12. Äänestys
Äänestykset seuran kokouksissa ovat avoimia, mikäli joku ei vaadi suljettua äänestystä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

13. Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa perättäisessä, vähintään 2 kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa. Päätettäessä edellä mainituista ja näiden sääntöjen 14 §:ssä mainituista toimenpiteistä on muutoinkin meneteltävä siten, kuin niistä on yhdistyslaissa erikseen säädetty. Sääntöjen muutoksista on ilmoitettava Suomen Navigaatioliitolle.

14. Seuran purkaminen
Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan Suomen Meripelastusseura Lahden Järvipelastajat ry:lle tai ellei sitä ole, Suomen Meripelastusseura ry:lle.